Privacy statement

Dreaminc, located at Herenstraat 42, 2271 CH, Voorburg, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:
www.bureaudreaminc.com
Herenstraat 42, 2271 CH, Voorburg
+31 620960058
dream@bureaudreaminc.com

Personal data that we process

Dreaminc may processes your personal data because either you contact us, use our services and / or because you (have) provided it to us. Below you will find an overview of the personal data that we may process:

– First and last name
– Address
– Telephone number
– E-mail address
– IP address
– Bank account number

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors under the age of 16. Unless they have permission from parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in their children’s online activities in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without that permission, please contact us by telephone or e-mail and we will remove this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Dreaminc can process your personal data for the following purposes:

– Handling your payment
– Sending our newsletter and / or advertising brochure
– Being able to call or e-mail you if this is necessary to be able to perform our services
– Job application and internship
– Publication of activities, as well as for conducting activities

Automated decision making

Dreaminc does not make decisions based on automated processing about matters that can have (significant) consequences for people.

How long we keep personal data

Dreaminc does not store your personal data for a longer period than is strictly necessary to realize the purposes for which your data are collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Job application and internship: 1 year. Explanation: If it is desirable to keep the information longer, permission will be requested for this.

Publication of activities, as well as for the implementation of activities: Most data is destroyed 2 years after the activity. For communication and marketing purposes, some data (name, mail account) are kept for a longer period, unless the person has indicated that they do not wish to be valued.

Sharing personal data with third parties

Dreaminc does not sell your information to third parties and only provides this if this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We enter into a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Dreaminc remains responsible for these processes.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Cookies, or similar techniques, that we use

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your possible consent for data processing or to object to the processing of your personal data by Dreaminc and you have the right to data transferability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we hold about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to dream@bureaudreaminc.com. To ensure that the request for inspection has been made by you, we request that you send a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen service number (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as quickly as possible, but within four weeks. Dreaminc would also like to point out that you have the possibility to file a complaint with the national data protection authority, the Dutch Data Protection Authority. You can do this via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Dreaminc takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you have the impression that your data is not properly protected or there are indications of abuse, please contact us by telephone or e-mail.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Privacyverklaring

Dreaminc, gevestigd aan Herenstraat 42, 2271 CH, Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bureaudreaminc.com
Herenstraat 42, 2271 CH, Voorburg
+31 620960058
dream@bureaudreaminc.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dreaminc verwerkt uw persoonsgegevens doordat u contact zoekt met ons, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dreaminc kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Sollicitatie werk en stage
– Bekendmaking van activiteiten, alsmede voor de uitvoering van activiteiten
– Terugkoppeling bij contactverzoek

Geautomatiseerde besluitvorming

Dreaminc neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dreaminc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Sollicitatie werk en stage: 1 jaar. Toelichting: Indien het wenselijk is om de informatie langer te bewaren zal hiervoor toestemming worden gevraagd.

Bekendmaking van activiteiten, alsmede voor de uitvoering van activiteiten: De meeste gegevens worden 2 jaar na de activiteit vernietigd. Voor communicatie en marketing doeleinden worden enkele gegevens (naam, mail-account) langere tijd bewaard, tenzij de persoon heeft aangegeven daar geen prijs op te stellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dreaminc verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dreaminc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud volgen, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent ingelogd op die website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dreaminc en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dream@bureaudreaminc.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dreaminc wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dreaminc neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoon of e-mail.